Medezeggenschapsraad (MR)

medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (mr)

Wat doet de mr?
De belangrijkste taak van de mr is het behartigen van de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel. Dit kan onder andere betrekking hebben op de identiteit, de besteding van de financiële middelen, het schoolplan, de veiligheid op en rond de school, het personeelsbeleid en de inzet van de formatie. Samen met de directie zetten we ons in voor kwalitatief goed onderwijs, binnen een plezierige en transparante organisatie voor ouders, leerlingen en het personeel. Dit doen we door met een positief kritische houding voorstellen van de directie en het bestuur te bespreken en indien nodig ook zelf met initiatieven te komen.

Wat zijn de rechten van de mr?
Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de mr het zogenaamde adviesrecht. Dat wil zeggen dat zij het schoolbestuur, al dan niet via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.

Voor een aantal andere zaken heeft de mr instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur voor deze zaken naar de mr moet komen om instemming te verkrijgen. Wanneer de instemming niet verkregen wordt dan zal het schoolbestuur haar voorstel moeten wijzigen of de mr met argumenten tot een andere mening proberen te brengen.
Daarnaast kan de mr ook nog gebruik maken van het initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat de mr zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (www.infowms.nl/medezeggenschap/instemming-of-advies).

Hoe wordt u door de mr vertegenwoordigd?
De mr vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de Welp. De mr verneemt graag jouw mening en betrekt deze in de gesprekken met de school.

Hoe kunt u contact opnemen met de mr?
Met vragen of reacties omtrent beleidszaken kun je individuele mr-leden persoonlijk benaderen. Je kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres van de mr: mr.dewelp@stictingbrigantijn.nl. Je reacties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De mr behandelt alleen vragen en meningen die van algemene aard zijn op het gebied van onderwijs en beleid. Specifieke leerling- en groep-gerelateerde vragen kunnen het beste aan de betreffende leerkracht worden gesteld.

Wie zitten er in de mr? 
De mr leden zijn ouders van leerlingen en personeelsleden van onze school. Vertegenwoordigers van de ouders zijn Martine Horstman (voorzitter), Vivienne Nijlant en Simone Wes. Vertegenwoordigers van het personeel zijn Jody van Til, Rianne Geerligs en Tineke Zandvoort. Namens de directie is Michèle Kraal adviserend lid.

Wanneer vergadert de mr?
De mr vergadert ca. 1 keer per maand tijdens het schooljaar.