Zorg: Passend Onderwijs

Zorg

We proberen ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo optimaal mogelijk kan functioneren. Daarvoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig, bijvoorbeeld wanneer een leerling, leer-, gedrags- of werkhoudingsprobleemen heeft. Maar soms ook wanneer de gewone leerstof te makkelijk is.
Als bijvoorbeeld blijkt dat een kind niet voldoende heeft aan de tijd die wordt besteed aan een bepaald onderdeel, dan volgt er extra instructie binnen de groep; in een klein groepje of zelfs individueel. Indien deze hulp niet toereikend is, maakt de leerkracht een individueel hulpplan voor het kind, een handelingsplan. In dat plan staan de aanpak van het probleem en het doel van de begeleiding beschreven. Veelal heeft de leerkracht zich daarvoor laten adviseren door de intern begeleider.

De intern begeleider (IBer) is het algemene aanspreekpunt aangaande zorg en zorgleerlingen. Saskia van Ulsen is op woensdag als intern begeleider op school werkzaam. Ze is dan telefonisch bereikbaar, maar langskomen is ook prima.

De intern begeleider, Saskia van Ulsen, coördineert de zorgverbreding. Zij adviseert de leerkrachten in het omgaan met zorg en zorgleerlingen en verleent ondersteuning bij het maken van handelingsplannen. Dat wil zeggen dat ze de leerkrachten helpt bij het signaleren van leer- en gedragsproblemen (wat is er aan de hand?), bij het stellen van de diagnose (hoe komt dat?) en het bedenken van mogelijke oplossingen (hoe helpen we het kind het beste?). Indien hulp binnen de groep onvoldoende mogelijk is, wordt er gezocht naar mogelijkheden om een kind ook buiten de groep te begeleiden.
De intern begeleider heeft een groot aantal instrumenten voor observatie en toetsing om problemen beter in kaart te brengen. Indien extra begeleiding gewenst is roept de intern begeleider de hulp in de orthopedagoog, die aan de school verbonden is via de Stichting Marcant-BSV. Dat gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van ouders. Ook in andere situaties waarin een kind problemen ervaart, worden de ouders op de hoogte gesteld. Uiteraard krijgen de ouders de inhoud van het handelingsplan onder ogen en worden zij geïnformeerd over de vorderingen van hun kind.
Drie maal per jaar heeft de intern begeleider met de groepsleerkracht een groepsbespreking, zowel de groep als geheel als de zorgleerlingen worden dan doorgesproken. De problemen kunnen cognitief van aard zijn, maar ook op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling liggen. De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem en de kwaliteit van de leerlingenbesprekingen binnen het team.
Tenslotte draagt de intern begeleider er zorg voor dat de schoolleiding een beeld krijgt van (de omvang van) de problemen waarmee zorgleerlingen te kampen hebben en rapporteert zij in hoeverre de zorgstructuur van de school voldoende is voor de gesignaleerde problemen.

Als u als ouder over problemen van uw kind wilt spreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Zij/ hij maakt het kind de gehele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van uw kind in de groep. Het kan voorkomen dat de intern begeleider bij het gesprek aanwezig is.

De Stichting SWV 23-02 is het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente. Het SWV bestaat uit 165 basisscholen en 6 speciale basisscholen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 9 scholen voor speciaal onderwijs. Dit zijn onder andere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen met gedrags-­ en opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die langdurig ziek zijn. Samen zijn ze binnen het SWV 23-02 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan ruim 36.000 leerlingen. Klik voor meer informatie over Samenwerkingsverband 23-02 op de volgende button: www.swv2302.nl

Brochure Informatie Passend Onderwijs